Utlysning: Kommunikasjonsresidens

Utlysning: Kommunikasjonsresidens

Uppdrag: kommunikationsmaterial för projektet Samspel63 – SE

(Oppdrag: kommunikasjonsmateriell til prosjektet Samspel63 – NO – se her)

Uppdraget innebär

Projektet har behov av grundläggande kommunikationsmaterial och ett strategiskt upplägg för att nå ut till sina målgrupper. Som en del i projektet vill vi ta fram detta i en intensiv utvecklingsprocess där kreatörer från Sverige och Norge samarbetar för att ta fram ett material. Vi i projektet finns med i avgörande steg, t.ex. prioriteringar och utvecklingsmoment. Arbetet genomförs i en sk. designsprint.

Tid & metod

Det huvudsakliga arbetet utförs kl 9-17, 25.-29. sept. Ett förberedande möte på ca 2 tim hålls innan dess (vi försöker hitta en tid som passar alla).

Tempot under veckan kommer att vara högt, så räkna med att din insats behövs under hela veckan 25.-29. sept. Arbetet görs som Designsprint, en koncentrerad designprocess där ni som team arbetar tätt ihop. Beställarna/användarna (projektgruppen) integreras och deltar regelbundet i processen genom avstämningar vid nyckelmoment. Projektgruppen introducerar till arbetssättet designsprint och utöver de planerade avstämningarna (se bilden ovan) finns vi tillgängliga för coachning om behov uppstår.


Förarbete

Det visuella uttrycket bör ha ett släktskap med det som kan ses på sidan https://www.smak63.com/

Det praktiska

Vi söker ett antal kreatörer som gemensamt tar fram materialet i en designprocess (designsprint) 25.-29. sept.

Vi tror att de som medverkar har kompetens inom:

 • Grafisk design
 • Webb/Ux/Sociala medier
 • Strategi, konceptformulering & kommunikationsplanering

Vi förutsätter att du har vana av samarbete i designprocess, har god samarbetsförmåga och intresse för att skapa nya kontakter över svensk-norska gränsen. Vana att arbeta i hybrid-team (fysiskt/digitalt) är ett plus. Detta då avstämningar med projektgruppen under processen i första hand sker digitalt, då vi finns i både Sverige och Norge.
Mer om offerering och möjliga upplägg för enskilda kreatörer, respektive flera kreatörer i samverkan, beskrivs längre ned (under Omfattning och förutsättningar).

Leverans

Visuellt uttryck

 1. Grafiska byggstenar för löpande kommunikation
 2. Logotyp som bygger på Smak63, i format som är lämpliga för tryck/webb publicering.
 3. Typsnitt för tryck och webb.
 4. Färgskala som bygger på Smak63.
 5. Ikoner som symboliserar olika aktiviteter i projektet, i format som är lämpliga för tryck/webb publicering.
 6. Manér för layout i tryckt format samt för webb. Tex. uppslag magasin/broschyr samt sidexempel från webb (se nedan) och några tillämpningar i sociala medier.


2. Webbsida

 • Förslag på utseende (Förstasida, Om Samspel 63, Kontakt, Aktuellt mm.) Levereras digitalt.

Strategiskt upplägg

I projektets målgrupp finns väldigt många ensamföretagare och många som inte identifierar sig som företagare i första hand. De står ofta utan stöd från den typ av branschorganisationer och mötesplatser som många andra yrkesgrupper har tillgång till. Det innebär också att det finns färre kanaler som vi kan nyttja för samlad kommunikation med målgruppen. Av den anledningen vill vi tänka nytt kring hur projektet skall nå ut. Detta behöver göras innan vi formulerar den fortsatta kommunikationsstrategin.

 1. En kreativ idé/strategi för att nå ut till kulturella och kreativa företag i Jämtland-Härjedalen och Trøndelag.
 2. Kommunikationsplan. När och var nyheter och erbjudanden till våra målgrupper lämpligen kommuniceras.

Projektet i korthet
Samspel63 är ett samverkansprojekt som ägs av Region Jämtland Härjedalen och Stiftelsen Hilmar Alexanderssen och pågår 2023-2026. Syftet är att i samverkan med kulturaktörer bygga upp resurser som stöttar kulturföretagare att utveckla och professionalisera sin verksamhet. Parallellt inom projektet arbetar vi också för att skapa nya nätverk för kulturföretagare. Projektets arbetssätt innebär också praktiska test av nya arbetssätt, vilket denna utlysning är en del av.

Omfattning och förutsättningar

Offerten omfattar följande kompetensområden (nedan).

 1. Grafisk design
 2. Webb/Ux/Sociala medier
 3. Strategi

Enskild leverantör

Varje område kan sökas av enskilda leverantörer och projektgruppen sätter då ihop ett kreativt team av de sökande, så att alla kompetensområden täcks. Uppdraget genomförs sedan i en grupp där ni sannolikt är nya för varandra och där språket kan vara både svenska och norska.
Minsta antal deltagare i designteamet är två personer, vilket innebär att du som ensam kreatör inte kan lämna offert på hela uppdraget.

Flera leverantörer i samverkan eller bolag med alla kompetenser inhouse (t.ex reklambyrå)

Det går bra att lämna offert i samarbete med en eller flera andra kreatörer och lämna gemensam offert på ett, två eller tre kompetensområden.

Vid offert som omfattar flera utförare ser vi gärna att ni finns i både Trøndelag och Jämtlands län. Vid vinnande offert som omfattar ett eller två kompetensområden kommer projektgruppen att göra ett urval bland kompletterande sökande så att alla kompetensområden täcks. Uppdraget genomförs sedan i en grupp där ni delvis är nya för varandra och där språket kan vara både svenska och norska.

 • Tak för offert på varje kompetensområde är 33 000 SEK ex. moms. Tak för hela uppdraget är 99 000 kr ex. moms.
 • Utlysningen är öppen för kreatörer med säte i Jämtland, Härjedalen och/eller Trøndelag.
 • Uppdraget utförs i en gemensam designprocess 25.-29. sept och levereras 29. sept.
 • Slutfakturering sker senast 20231027 till Region Jämtland Härjedalen.

 

I offerten önskas

 • Ekonomisk omfattning.
 • Länk eller bifogade portfolios som visar sökandes kompetens och tidigare erfarenhet.
 • Har du deltagit i en designsprint tidigare? Eller är nyfiken på arbetssättet? Skriv gärna kort om det.

Bedömning av offerter sker utifrån

 • Uppskattad omfattning på leveranser i förhållande till pris.
 • Uppskattad kvalitet på leveranser i förhållande till pris.
 • Vid gemensam offert ser vi gärna medverkande från både Norge (Trøndelag) och Sverige (Jämtland & Härjedalen).
 • Urvalet av leverantörer görs också utifrån att vi behöver täcka behovet av kompetenser för att kunna leverera det önskade resultatet.

Offert skickas till maja.blomqvist@regionjh.se, senast 15. sept 2023.

Frågor? Kontakta oss
maja.blomqvist@regionjh.se, 063-14 65 48
Karolina.natterlund@regionjh.se, 063-14 67 28

Oppdrag: kommunikasjonsmateriell til prosjektet Samspel63 – NO

Oppdraget innebærer

Prosjektet har behov for grunnleggende kommunikasjonsmateriell og kommunikasjonsstrategi for å nå ut til sine målgrupper. Som en del av prosjektet ønsker vi å utvikle dette i en intensiv utviklingsprosess der kreatører fra Sverige og Norge samarbeider om utviklingen av kommunikasjonsmateriell. Vi i prosjektet vil bidra i avgjørende steg, som prioriteringer og utviklingsmomenter. Arbeidet gjennomføres som en såkalt designsprint.


Tid & metode

Hovedarbeidet utføres 9-17, 25.-29. sept. Et forberedende møte på ca 2 timer holde i forkant (vi prøver å finne et tidspunkt som passer for alle). Tempoet i løpet av uken vil være høyt, så forvent at din innsats er nødvendig gjennom hele uken 25.-29. september. Arbeidet gjøres som Designsprint, en konsentrert designprosess der dere som team jobber tett sammen. Oppdragsgiverne/brukerne (prosjektgruppen) integreres og deltar jevnlig i prosessen gjennom avstemminger ved nøkkelmoment. Prosjektgruppen introduserer designsprintarbeidsmetoden og i tillegg til de planlagte avstemmingene (se bildet over) er vi tilgjengelige for coaching dersom behovet oppstår.

Forarbeid

Det visuelle uttrykket bør ha et slektskap med det som kan sees på siden https://www.smak63.com/

Det praktiske

Vi søker flere kreatører som sammen produserer materialet i en designprosess (design sprint) 25.-29. september.

Vi tror at de som deltar har kompetanse innen:

 • Grafisk design
 • Web/Ux/Sosiale medier
 • Strategi, konseptformulering & kommunikasjonsplanlegging

Vi forutsetter at du er vant med samarbeid i designprosess, har gode samarbeidsevner og interesse for å knytte nye kontakter over den svensk-norske grensen. Vane med å jobbe i hybride team (fysisk/digitalt) er et pluss. Dette fordi avstemminger med prosjektgruppen underveis i prosessen primært skjer digitalt, da vi er lokalisert både i Sverige og Norge.
Mer om tilbud og mulige ordninger for individuelle kreatører, og flere opphavsmenn i samarbeid, er beskrevet lenger ned (under Omfang og betingelser).

Levering

Visuelt uttrykk

 1. Grafiske byggesteiner for løpende kommunikasjon
  1. Logo basert på Smak63, i formater egnet for trykk/webpublisering.
  1. Font for nettside og trykk.
  1. Fargeskala basert på Smak63
  1. Ikoner som symboliserer ulike typer aktiviteter i prosjektet, i formater egnet for trykk/webpublisering.
  1. Designmanual i trykt format samt webformat. For eksempel oppslag, magasin/brosjyre og sideeksempler fra nettet (se nedenfor) og noen tilpasninger for sosiale medier.

2. Nettside

 • Forslag på utseende (Startside, Om Samspel 63, Kontakt, Aktuelt, med mer.) Leveres digitalt.

Strategisk tilnærming

I målgruppen for prosjektet finnes det svært mange enkeltgründere og mange som ikke identifiserer seg som gründere i utgangspunktet. De står ofte uten støtte fra den type bransjeorganisasjoner og møteplasser som mange andre yrkesgrupper har tilgang til. Det betyr også at det er færre kanaler vi kan bruke for overordnet kommunikasjon med målgruppen. Derfor ønsker vi å tenke nytt om hvordan prosjektet skal nå ut. Dette må gjøres før vi formulerer den videre kommunikasjonsstrategien.

 1. En kreativ idé/strategi for å nå ut til kulturelle og kreative bedrifter i Jämtland-Härjedalen og Trøndelag.
 2. Kommunikasjonsplan. Når og hvor nyheter og tilbud til våre målgrupper formidles på en praktisk måte.

Kort om prosjektet
Samspel63 er et samarbeidsprosjekt eid av Region Jämtland Härjedalen og Stiftinga Hilmar Alexandersen og går fra 2023 til 2026. Målet er å, i samarbeid med kulturaktører, bygge opp ressurser som støtter kulturentreprenører i å utvikle og profesjonalisere sin virksomhet. Parallelt i prosjektet jobber vi også med å skape nye nettverk for kulturentreprenører. Prosjektets arbeidsformer innebærer også praktiske utprøvinger av nye arbeidsmetoder, som denne utlysningen er en del av.

Omfang og forutsetninger

Tilbudet dekker følgende kompetanseområder (nedenfor).

 1. Grafisk design
 2. Web/Ux/Sosiale medier
 3. Strategi

Enkeltstående leverandør/delleverandør

Hvert område kan søkes på av individuelle leverandører, og prosjektgruppen setter deretter sammen et kreativt team av søkere, slik at alle kompetanseområder er dekket. Oppdraget utføres deretter i en gruppe hvor dere sannsynligvis er nye for hverandre og hvor språket kan være både svensk og norsk.
Minimum antall deltakere i designteamet er to personer, noe som betyr at du som solo kreatør ikke kan sende inn et tilbud for hele oppdraget.

Flere leverandører i samarbeid eller selskaper med all kompetanse internt (f.eks. reklamebyrå)

Det er mulig å sende inn et tilbud i samarbeid med en eller flere andre kreatører og sende inn et felles tilbud innen ett, to eller tre kompetanseområder.

Ved tilbud som inkluderer flere leverandører, ønsker vi at du er til stede i både Trøndelag og Jämtland. Ved vinnertilbud som dekker ett eller to kompetanseområder, vil prosjektgruppen foreta en utvelgelse blant ytterligere søkere slik at alle kompetanseområder er dekket. Oppdraget gjennomføres siden i en gruppe der dere delvis er nye for hverandre og der språket kan være både svensk og norsk.

 • Tak for tilbud på hvert fagområde er 33 000 SEK ekskl. Taket for hele oppdraget er på 99 000 SEK eks mva.
 • Utlysningen er åpen for kreatører med base i Jämtland, Härjedalen og/eller Trøndelag.
 • Oppdraget vil bli utført i en felles designprosess 25.-29. september og levert 29. september.
 • Sluttfakturering skjer senest 20231027 til Region Jämtland Härjedalen.

 

I tilbudet ønskes

 • Økonomisk omfang.
 • Lenke eller vedlagte porteføljer som viser søkerens kompetanse og tidligere erfaring.
 • Har du deltatt i en designsprint før? Eller er nysgjerrig på måten å jobbe på? Skriv gjerne kort om det.

Vurdering av tilbud er basert på

 • Estimert leveringsvolum i forhold til pris.
 • Estimert kvalitet på leveranser i forhold til pris.
 • Ved et felles tilbud ønsker vi deltakere fra både Norge (Trøndelag) og Sverige (Jämtland & Härjedalen).
 • Valg av leverandører gjøres også på bakgrunn av at vi må dekke behovet for kompetanse for å kunne levere ønsket resultat.

Tilbud sendes til maja.blomqvist@regionjh.se, innen 15. september 2023.

Spørsmål? Kontakt oss
maja.blomqvist@regionjh.se, +46 63-14 65 48
Karolina.natterlund@regionjh.se, +46 63-14 67 28